Linguas do mundo: introducións xerais e obras de referencia

 • AUSTIN, Peter K. (ed)(2008). One thousand languages: living, endangered, and lost. Berkeley: University of California Press
 • COMRIE, Bernard, Stephen Matthews e Maria Polinsky (eds.)(1996): The Atlas of Languages. The origin and development of languages throughout the world. London / New York: Quarto Publs. [Versión en portugués: O Atlas das Línguas. A Origem e a evolução das Línguas no Mundo. Lisboa: Estampa, 2001]
 • GALLARDO, Beatriz (2000): Evolución de lenguas y tipología. València: Tirant lo Blanc.
 • JUNYENT, Carme (1993): Las lenguas del mundo. Una introducción. Barcelona, Octaedro.
 • JUNYENT, Carme (1999): La Diversidad lingüística : didáctica y recorrido de las lenguas del mundo. Barcelona: Octaedro.
 • LEWIS, M. Paul (ed.), 2009. Ethnologue: Languages of the World, 16th edition. Dallas: SIL. Online version: http://www.ethnologue.com/ .
 • LYOVIN, Anatole V. (1997): An Introduction to the Languages of the World. Oxford University Press.
 • MORAL, Rafael del (2002), Diccionario Espasa de las Lenguas del Mundo, Madrid, Espasa Calpe.
 • MOSELEY, Christopher & R.E. Asher (eds.) (1994), Atlas of the World's Languages, London & New York, Routledge.
 • MORENO CABRERA, Juan Carlos (1990), Lenguas del mundo, Madrid, Visor.
 • REVERT Sanz, Vicente & Beatriz Gallardo Paúls (2001), Glotonimia, Universitat de València.
 • RUHLEN, Merritt (1987), A Guide to the World's Languages, Vol. I: Classification, Stanford University Press.
 • VOEGELIN, C.F. & F.M. Voegelin (1977), Classification and Index of the World's Languages, New York, Elsevier.

Compilacións que conteñen esbozos descritivos

 • Bright, W. (ed.)(1992): International Encyclopedia of Linguistics (4 vols.). Oxford: Oxford Univ. Press.
  (Contén interesantes esbozos breves de máis de 50 linguas e completa información sobre cada familia lingüística)
 • Brown, K. & S. Ogilvie (eds)(2008): Concise Encyclopedia of Languages of the World. Londres: Elsevier.
 • Campbell, G.L.(1995): Compendium of the World Languages. Londres: Routledge.
 • Campbell, G.L.(1995): Concise compendium of the World Languages. Londres: Routledge.
 • Comrie, Bernard (ed.)(1987): The World’s Major Languages. Croom Helm: Londres.
  (Contén amplos esbozos das linguas máis extendidas no mundo. Reeditado en catro volumes como:
  • Comrie, B. (ed.)(1990a): The Major Languages of Eastern Europe. Routledge, Londres
  • Comrie, B. (ed.)(1990b): The Major Languages of South Asia, the Middle East and Africa. Routledge, Londres.
  • Comrie, B. (ed.)(1990c): The Major Languages of East and South-East Asia. Routledge, Londres.
  • Comrie, B. (ed.)(1990d): The Major Languages of Western Europe. Routledge, Londres
 • Garry, J. & C. Rubino (eds)(2001): Facts about the World's Languages: an encyclopedia of the world's major languages, past and present. New York, H.W. Wilson
 • Lyovin, Anatole V. (1997): An introduction to the Languages of the World. Oxford: Oxford University Press
  (Bos esbozos de ruso, finés, chinés, tibetano, árabe, suahili, hawaiiano, dyirbal, esquimó yupik, quichua e tok pisin)
 • Shopen, T. (ed.)(1979): Languages and Their Speakers. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
  (Capítulos sobre jacalteco, maninja, malgache, Guugu Yimidhirr e xaponés con información gramatical, histórica e sociolingüística)
 • Shopen, T. (ed.)(1979): Languages and Their Status. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
  (Capítulos sobre mohawk, hua, ruso, crioulo do cabo York, suahili e chinés con información gramatical, histórica e sociolingüística)

Tipoloxía lingüística e universais: obras xerais

 • Comrie, Bernard (1981): Universales del lenguaje y tipología lingüística. Madrid: Gredos 1988.
 • Croft, William (1990): Typology and universals. Cambridge: Cambridge University Press.
 • García-Miguel, José M. (2000): "Linguas do mundo e tipoloxía lingüística", en F. Ramallo, G. Rei e X.P. Rodríguez Yáñez (eds.): Manual de Ciencias da Linguaxe. Vigo: Xerais
 • Givón, Talmy (1984-1990): Syntax. A Functional-Typological Introduction (2 vols.). Amsterdam: John Benjamins.
 • Greenberg, Joseph; Charles A. Ferguson y Edith Moravcsik (eds.) (1978): Universals of human language (4 vols.). Stanford: Stanford University Press.
 • Haspelmath, Martin et alii (eds.) (2001): Language Typology and Language Universals: An International Handbook (2 Vols.). Berlin: Mouton de Gruyter.
 • Haspelmath, Martin; Matthew S. Dryer; David Gil; & Bernard Comrie (eds)(2005): The World Atlas of Language Structures. Oxford: Oxford University Press. [Acceso on-line: http://wals.info]
 • Mallinson, Graham y Barry Blake (1981): Language typology. Cross-linguistic studies in syntax. Amsterdam: North-Holland.
 • Moreno Cabrera, J. C. (1991): Curso universitario de lingüística general. TomoI: Teoría de la gramática y sintaxis general. Madrid: Síntesis.
 • Moreno Cabrera, J. C. (1997): Introducción a la lingüística. Enfoque tipológico y universalista. Madrid: Síntesis.
 • Moure, Teresa (2001): Universales del lenguaje y linguo-diversidad. Barcelona: Ariel.
 • Payne, Thomas E. (1997): Describing Morphosyntax. A Guide for Field Linguists. Cambridge: C. Univ. Press
 • Ruiz Antón, Juan Carlos (1998): Curso de Tipología Lingüística. Enfoque funcional. Castellón: Universitat Jaume I.
 • Song, Jae Jung (2001): Linguistic Typology. Morphology and Syntax. Harlow: Pearson.
 • Song, Jae Jung (ed.) (2010): The Oxford Handbook of Linguistic Typology. Oxford: Oxford University Press.
 • Shopen, Timothy (ed.) (1985): Language typology and syntactic description. (3 vols.) Cambridge Univ. Press.
 • Tallerman, Maggie (1998): Understanding syntax. Londres: Arnold.
 • Velupillai, Viveka (2012): An introduction to linguistic typology. Amsterdam: John Benjamins.
 • Whaley, Lindsay J. (1997): Introduction to typology. The unity and diversity of language. Sage Pub.: Thousand Oaks.