ኩኩ

ደራሲ ፊርማዬ ዓለሙ ተርጓሚ ተስፉዬ ማርያም
ኩኩ ከወደጀርባዋ አነስ ያለች ትንሽ ዳክዬ ናት።
kuku kä-wädä-järba-wa anäs y(ä)-allä-čč tïnïš dakye na-t.
CuaCuá por-hacia-parte_de_atrás-ART corto que-era-3SgFem pequeno parrulo é-3SgFem
CuaCuá era unha pequena parrula de cola corta.
ቀኑን ሙሉ ከቦታ ዋደ ቦታ ኩዋክ፣ ኩዋክ፣ ኩዋክ እያለች እየዞረች ነው የም ታሳልፈው።
k'än-u-n mulu kä-bota wädä bota kuwak kuwak kuwak ïy(ä)-alä-čč ïyä-zorä-čč näw yämm-tasalf-ä-w
día--OBX todo de-lugar hacia lugar cua cua cua mentres-dicir-3SgFem mentres-dar_voltas-3SgFem DUR REL-pasar-3SgFem-OBX
Ela pasaba tódolos días dando voltas dun lado pra outro e dicindo "cua, cua, cua".
2) ኩኩ የጎረቤቶችዋን ምክር አትቀበልም።
kuku ya-goräbet-očč-wa-n mïkïrï atïk'äbälïm .
CuaCuá de-veciño-s-ART.FEM-OBX consello recibir
Cuacuá nunca escoitaba o que a xente lle dicía.
በርከት አድርጋ እንደትወልድ ቢመክሯትም እሷ
bärkät adrga ïndät-wälïd bimäkrwatïm ïsswa
medrar facer -fillo ela
A xente dicíalle que non tivese moitos parruliños,
የወለደችው አስራ ሁለት ጫጩቶች ናቸው።
ya-wäläd-äčč-w asra hulät č'ač'utoč naččäw.
de-fillo-s-ART dez dous parrulo-PL eran
pero ela tiña doce.
3) ኩኩ ከአስራ ሁለቱ ጫጩቶችዋ ጋር መጫወት ደስ ይላታል።
kuku k-asra hulät-u č'ač'ut-očč-wa gar mäč'awat däs yïlatall.
CuaCua con-dez dous-ART parrulo-PL-ART.FEM con xogar feliz era (imperf-dicir-3f.obx-imperf)
CuaCuá era feliz xogando cos seus doce parruliños.
ነገር ጣን የሚበሉት ቡቂ ምግብ የላቻውም
nägär t'an yämibälut buk'i mïgïb yällačawm .
cousa comida
Pero eles non tiñan abondo para comer.
ስለዚህ አንድ ቀን በርከት ያለ ምግብ ወደ አለበት አካባቢ ልትወስዳቸው ወስነች
sïlä-zzih and k'ën bärkät yalä mïgïb wädä aläbät akababi lïtïwäsdačaw wäsänä-čč .
por-isto un día comida proximidade decidiu-3Fem
Así que un día decidiu levalos a un lugar cheo de comida.
ጉዞአቸውን እንደ ጀመፉና ጥቂት እንደሄዱ ከአንድ ትልቅ ወንዝ ደረሱ።
guzo-ačawn ïndä jämäfana t'ïk'it ïndä-hed ka-and tïlïq wänz därräs-u
viaxe pouco -ir con-un grande río chegar-3PL
Eles comezaron a súa viaxe, pero atopáronse cun río ben grande.
ኩኩ ወንዙን ስታይ ፈረች
kuku wänz-u-n sïtay färra-čč
CuaCua río-ART-OBX temer(PERF)-3SgFem
CuaCuá tiña medo
ምናልባት ከእነጫጨቶችዋ ጠራረገ እንዳይወስዳት ስጋች።
mïnalbat kä-ïnč'ač'ät-očč-wa t'äraräga indaywäsdat sïgač
quizais de-pequeno-s-ART destrucción
በጀርባዋ አዝላ ልታሻግራቸውሞ ብታስብ ቁጥራቸው በዛባት።
bä-järba-wa azla lï-tašagr-aččäwm bï-tasäb k'ut'r-aččäw bäzabat.
en-lombo-Art.Fem -cruzar -pensar número
pensou cruzalos no lombo, pero eran moitos
አንድ በአንድ ልታሻግራቸው አስበች
and bä-and lï-tašagr-aččäw asäbä-čč .
un a-un -cruzar pensou-3Fem
pensou cruzalos un a un
የሆነ ሆኖ ነገሩን በደንብ ስታጤነው ሀያ አራት ጊዜ ለመመላለስ አቅሙ እንደሌላት ተገነዘበች
yähonä hono nägär-u-n bädänïb sï-tat'enä-w haya arat gize lämämälaläs ak'm-u ïndä-lell-at tägänäzäbä-čč .
de calquera xeito
cousa-ART-Obx ben -comprender-Obx vinte catro vez forza-ART -ter-3Fem lembrou-3Fem
pero non tiña forza abondo para cruzar o río vinte e catro veces
በዚህ-ን ጊዜ የምታደርገው ቢጠፋት መልቀስ ጀመራች
bä-zzih-n gize yäm-tadärgä-w bit'äfat mälk'äs jämmära-čč .
en-este- momento REF-facer-OBX chorar comezou-3Fem
Ela non sabía qué facer e púxose a chorar.
4) እያለቀሰች ሳለች አንድ ግዙፍ አዞ በወንዙ ውለጥ እየዋኘ ሲመጣ ተመለከተች።
azo
crocodrilo
De súpeto, viu un enorme crocodrilo.
የዋኋ ዳክዬ ጎሽ አዞው ተሸክሞ ያሻግርልኛል ስትል አስበች።
"Ben", pensou CuaCuá, el pode transportalos por min.
«ደህና አደርሽ ኩኩ? ምነው ምን ሁነሻል ለምንድነው የምታለቅሺው?»
dahna adarš kuku?
"Bos días, CuaCuá. ¿Que pasa? ¿Por que estás chorando?"
ሲል አዞው ጠየቃት
azow
crocodrilo-o
Preguntou o crocodrilo.
5) እንደ ልማጿ
ïndä lïmadwa
«ኩዋክ፣ ኩዋክ፣ ኩዋክ» አለችና «ምነው አላለቅስ?
aläččna mïnäw allaläk'sä
dixo "qué choro
"Cuá, cuá, cuá. Choro porque non teño tanta sorte coma ti"
እኔ ያላለቀስሁ ማን ያልቅስ?
ïne
eu
እኔ እንደ እናንተ አልታደልሁ»፣
ïne ïndä
eu
porque non teño tanta sorte coma ti"
ስትል መለስችለት።
6) አነጋገሯ ያልገባውም አዞ፣ «ምን ለማለት ነው? ሲል ጠየቃት።
azo
crocodrilo
እሷም ስታብራራለት፣ «ጀርባዬ እንደምታየው ጠባብና አነስተኛ ናት።
ልጀቼ አዝዬ ምግብ ወደሚገኝበት አካባቢ መውሰድ አልችልም።
አንተ ግን ሠፈና ጠንካራ ጀርባ አለህ።
ልጀቼን ሁሉ በአንድ ጊዜ አዝለህ ያለ ምንም ድካም ማሻገር ትችላለህ፣» አለችው።
aläčïw
dixo
7) «ምናልባት ልክ ነሽ፣» አለ አዞው
ala azzo-w
dixo crocodrilo
"Podería ser" dixo o crocodrilo.
«ነገር ግን በኋላ ላይ ማነው መልሶ ወደዚህ የሜያሻግራቸው?
"Pero quen os traería de volta?
አየሽ ለዚህ ነበር፣ ሜጩቶች አታብገር ብለን ስንመክርሽ የነበርነው» አላት ኮስተር ብሎ።
Esta é a razón pola que nós che dixemos que non tiveses tantos parruliños"
8) «ጉማሬን እንዲመልስልኝ መጠየቅ እችላለሁ።»
"Poderíalle pedir a Hipo que os trouxese de volta"
አለች ፈገግ ብላ፣ አዞ እንደሜስማማላት ተስፉ በማድረግ።
CuaCuá sorriu segura de que o crocodrilo estaría de acordo.
9) «አይሆንም! ዕድሜ ልክሽን ሜጩቶችሽን እንድንሸክምልሽ እየለመንሽ መኖር አትችይም።
Non! Ti non podes pasar a túa vida suplicándonos que levemos os teus parruliños.
ቢገባሽ ደግሞ የጉማሬ ጀርባ ለጉማሬ ልጆች፣ የአዞም ጀርባ ለአዞ ልጆች ማዘያ ነው የተፈጠረው
O lombo dun hipopótamo é para o bebé hipopótamo e o lombo dun crocodrilo é para os bebés crocodrilos.
የእኔ ጀርባ ለልጆቼ ኢንጂ ለዳክይዬ ጫጬቶች አልተፈጠረም ።»
yä-ïne
de-min
O meu lombo é para crocodrilos e non para parruliños".
ብሷት ጠንካራ ጅራቱን እያወዛወዘ ወደ ወንዙ ተመልሶ ገባ
O crocodrilo expuso isto e mergullouse no río cunha sacudida da súa forte cola.


Grupo de Tipoloxía Lingüística (Universidade de Vigo) Última modificación da páxina May 13, 2009, at 06:44 PM