Visión xeral

Cláusulas cun participante (intransitivas)

Nas clásulas intransitivas o verbo concorda en número e persoa con S ( particiante único).

sg. dual pl.
1 amu-n amu-yu amu-iñ
2 amu-ymi amu-ymu amu-ymün
3 amu-y amu-yngu amu-yngün

Cláusulas con dous participantes (transitivas)

A xerarquía dos participantes

Considéranse non marcadas as construcións onde a 1ªp. ou 2ªp. actúan sobre unha 3ª, estas son chamadas construcións directas, de ocurrir ó contrario teremos construcións inversas.

1/ 2 > 3prox > 3obv

De 1 ou 2 para 3 (construción directa)

No caso de que a 3ª persoa actúe coma obxecto (o esperado), as terminacións serán iguais que nas intransitivas. A construción directa márcase ou ben con morfema cero ou co sufixo -fi.

pe-fi Juan [1 >3]
ver-DIR.3s-1s J.
"vin a Xoan"(eu a el)

De 3 para 1 ou 2 (construción inversa)

Cando unha 3ª persoa actúa sobre calquera outra as terminacións son máis complexas. A marcación é sempre co sufixo -e.

kellu-e-n-ew [3>1]
axudar-INV-1s-3s
"axudoume (el a min)"

Dous participantes en 3ª persoa

Distiínguense dous tipos de 3ª persoa, unha próxima que se caracteriza por +animación e/ou +definición, e outra obviativa; é dicir que, no caso de ter unha 3ª p. "ser humano" e outra "animal ou obxecto" a primeira sería a 3prox e a segunda a 3obv. No caso de termos dúas do mesmo nivel (dúas persoas ou dúas cousas), considerarase a forma próxima quela coa que se empatiza máis ou que é protagonista na historia, ou ben aplicarase un criterio de topicalidade (do que estabamos a falar).

Construción directa

pe-fi Juan [3prox>3obv]
ver-DIR.3s J.
"viu a Xoan"

Construción inversa

Juan langüm-e-y-ew [3obv>3prox]
J matar-INV-INDIC-3sg
"Xoan matouno"

Dous participantes en 1ª e 2ª persoa

pe-e-yu [1 > 2]
ver-INV-1DUAL
"vinte (eu a ti)"
elu-e-n asukura [2 >1]
dar-INV-1sg azucre
"dechesme azucre (ti a min)"


Atribución, localización, existencia e posesión

Referencias adicionais

  • Arnold, J. E. (1997). The Inverse System in Mapudungun and Other Languages. Revista de Linguistica Teorica y Aplicada, 34, 9-48. (MSW Doc)
  • Grimes, Joseph. E. (1985). Topic Inflection in Mapudungun Verbs. International Journal of American Linguistics, 51. 141-63.