Tempo

A expresión do tempo en Mapudungun é morfolóxica e usa un sistema binario futuro/non futuro.

O futuro márcase co morfema -a:

Küdaw-ün wiya ka küdaw-a-n wüle
traballar-1sg onte e traballar-FUT-1sg mañán.
=Traballei onte e traballarei mañán.

As formas non marcadas (non futuro) interprétanse habitualmente como pasado, con verbos dinámicos, e como presente con verbos estáticos:

Amu-y tañi ruka mew
ir - IND 3sgPOS casa PPOS
=Foi a súa casa
Müle-y tañi ruka mew
estar-IND 3POS casa PPOS
=Está na súa casa.

Aspecto

A perfectividade non se marca en Mapudungun, pero hai varios morfemas que marcan a imperfectividade:

Resultativo/Progresivo -kü(le)

Kon-'küle-'y tami ñuke
entrar-RES-IND 2sPOS nai
=A túa nai está dentro.
Amu-'le-'y tami chaw
ir-PROG-IND 1sgPOS pai
=Meu pai está de camiño, está indo

Progresivo -meke

Juan lef-meke-y
Juan correr-PROG-IND
=Juan está correndo.

Habitual -ke

Ngolli-ke-y
emborracharse-HAB-IND
=Sempre se emborracha