Demostrativos

Os pronomes demostrativos son tres:

tüfa: este

tüfey: ese

ti(y)e: aquel

Aparecen sen cando combinan con adposicións: fapüle ( aquí), feymew (aquel), e fey que parece máis frecuente que tüfey como demostrativo de lonxania.

A marca de número pode expresarse de dúas formas: tüfanyegu (estes dous), ou pu tufanyegün (estos).

Cando engadimos -chi o demostrativo precede ó nome principal: tüfachi pu wentru (este home). Tüfachi tamén pode aparecer como tachi, tichi e ti. Parece que estas formas perderon moito a súa forza tüfachi, (ta)ti e especialmente, (ta)chi funcionan habitualmente como artículo definido.

Numerais

O mapudungun presenta un sistema decimal.

1 kiñe
2 epu
3 küla
4 meli
5 kechu
6 kayu
7 regle
8 pura
9 aylla
10 mari

Os números superiores ó dez fórmanse por xustaposición, por exemplo:

12: mari epu

20: epu mari

Os numeros máis complexos seguen as seguintes reglas:

28: (2*10)+8= epu mari pura

305. (3*100)+5= küla pataka ketchu

9999: aylla warangka ailla pataka aylla mari aylla