Estrutura morfolóxica do verbo guaraní

En guaraní existen tres tipos de verbos diferentes:

 • Verbos predicativos: teñen signficado propio.
 • Verbos atributivos: indican estado, cualidade ou posesión. Fórmanse sobre bases nominais, adxectivas ou adverbiais e constitúen o núcleo da predicación.
 • Verbos pronominais (V. Incorporación léxica)

Na estrutura morfolóxica do verbo guaraní exprésanse as seguintes categorías gramaticais:

 • Número e persoa (do axente ou do paciente): morfemas prefixados que varían segundo o tipo de verbo.
 • Voz
 • Grao
 • Tempo
 • Aspecto
 • Modo

Concordancia de número e persoa

Normalmente a concordancia de número e persoa é subxectiva (non se explicita no verbo), excepto cando se incorpora o CDIR pronominal.

As marcas de número e persoa varían segundo o paradigma verbal:

 • Verbos predicativos:
PersoaSingularPlural
1ª inclusiva ja/ña
1ª exclusivaa (i)ro (i)
re (i)pe (i)
o (i)o (i)
 • Verbos atributivos:
PersoaSingularPlural
1ª inclusiva ñande/ñane
1ª exclusivacheore
nde/nepende/pene
ii

A orde dos morfemas no verbo é a que se indica na táboa seguinte:

Nº / persoa- Voz- Raiz -Grao -Tempo -Aspecto -Modo Exemplos
a- Ø japo Ø Ø Ø Ø ajapo 'fago'
o- je- japo Ø Ø Ø Ø ojejapo faise
o- je- japo Ø -kuri Ø Ø ojejapokuri fíxose
o- ñe- nupa -ve -ta -hína Ø oñenupaveahína (El) irá sendo máis castigado
ña- mbo- guata -ve -va'erâ Ø -mo'â ñamboguataveva'erâ Deberiamos ter feito camiñar máis (a alguén)