O modo imperativo ten dúas manifestacións formais no crioulo de San Basilio de Palenque:

1. Para a segunda persoa do singular utilízase o lexema verbal sen a anteposición do pronome de segunda persoa: lendrá "Entra (ti)"

2. Para segunda persoa do plural temos variación atendendo a conxugación a que pertenza o verbo:

- Para os verbos da primeira e segunda conxugación, -á ou -é, suprímese a vogal temática e agrégase o morfema de imperativo -eno o lexema verbal: candeno "canten", treno "traigan"
- Para os verbos da terceira conxugación, -í, mantense a vogal temática e o morfema de imperativo é -no: minino "vengan"

Hai que sinalar que entre os morfemas verbais de imperativo poden intercalarse pronomes persoais de obxecto: Tremino burujo "Tráigame diñeiro"


Categorías: Imperativo