Abreviaturas utilizadas na glosa dos exemplos en árabe

Abreviatura Significado Categoría
1 1ª persoa pronomes, sufixos persoais ou flexión verbal
2 2ª persoa pronomes, sufixos persoais ou flexión verbal
3 3ª persoa pronomes, sufixos persoais ou flexión verbal
ACUS acusativo caso
DEF definido determinación
DU dual número
FEM feminino xénero
IMPF imperfectivo aspecto?
INDF indefinido determinación
INDIC indicativo modo
INT interrogación
IUS iusivo modo
MSC masculino xénero
NEG negación
NOM nominativo caso
OBX obxecto directo función sintactica
PASV pasiva voz
PERF perfectivo aspecto
PL plural número
SG singular número
SUBX subxuntivo modo
SUX suxeito función sintáctica
XEN xenitivo caso

----