Voz pasiva

Xunto á forma activa, non marcada, os verbos teñen unha forma non axentiva ou pasiva. O paradigma verbal pasivo é moi similar ao activo, variando as vogais:

Voz activa Voz non activa
Perfectivo KaTaB-a
"escribiu"
KuTiB-a
"foi escrito"
Imperfectivo ya-KtuB-u
"escribía"
yu-KtaB-u
"era escrito"

Na pasiva o paciente convértese en suxeito en caso nominativo, pero o axente non se pode expresar (se se quere expresar haberá que usar necesariamente o paradigma activo). Por exemplo:

  • Activa
(a) qatal-a Muhammad-un kalb-a-n
matar(PERF)-3 SG Mohamed-NOM can-ACUS-INDEF
"Mohamed matou un can"
  • Pasiva
(b) qutil-a l-kalb-u
matar(PASIV.PERF)-3SG DEF-can-NOM
"O can foi asasinado"

"O can foi matado por Mohamed" non pode expresarse en árabe utilizando a voz pasiva.

Temas verbais derivados

Existen nove tipos de formas verbais ou temas, o valor semántico dos cales é en parte imprevisible pero que tipicamente expresan variacións de diátese a partir do tema básico. Moitas raíces poden aparecer en máis dun destes temas derivados, aínda que raramente en todos, conservando en común tres consoantes [raíces triconsonánticas]

Táboa de temas verbais [só formas perfectivas, onde os números representan as consoantes radicais]

TEMA FORMA Significado básico Exemplos
I 1a2a3 (Base) ‘alima "saber"
kasara "romper"
kataba "escribir"
SaLiMa "estar ben"
II 1a22a3 Intensivo/Causativo ‘allama "ensinar" SaLLaMa "protexer", "saudar"
III 1a:2a3 Directivo/Recíproco ka:taba "escribirse con alguén" Sa:LaMa "tratar pacificamente"
IV 'a12a3 Declarativo/Causativo ’a‘lama "informar" 'aSLaMa "volver musulmán"
V ta1a22a3 Intransitivo/Refl. de II ta‘allama "aprender" taSaLLaMa "volverse musulmán"
VI ta1a:2a3 Recíproco taSa:LaMa "face-las paces"
VII 'in1a2a3 Intransitivo/Refl de I ’inkasara "romper"
VIII 'i1ta2a3 Reflexivo-recíproco 'iStaLaMa "bicar <a pedra sagrada> "
IX 'i12a33 Causativo Denominal 'ihmarra "virar vermello"
[ 'ahmaru "vermello"]
X 'ista12a3 Reflexivo de IV 'ista‘lama "informarse ÍstaSLaMa "manter en paz"

Pode apreciarse que os temas derivados II, III, IV e IX adoitan supoñer incremento de valencia/transitividade ('diáteses accesivas) e os temas V, VI, VII, VIII e X adoitan implicar diminución de valencia/transitividade ('diáteses recesivas)

Causatividade

Os temas de significado causativo permiten derivar un verbo transitivo a partir dun intransitivo. Por exemplo: (I) qadima "estar diante" -- > (II) qaddama "poñer diante". Pero tamén pode formarse o causativo dun verbo transitivo. Neste caso, o causativo pode construírse con dobre obxecto, que se corresponden co obxecto da forma base e o suxeito da forma base ["causado"]. Por exemplo:

  • Base transitiva
(a) sama‘-a kala:m-a-n
oír(PERF)-3Sg palabras-ACUS-INDEF
= "Oíu palabras"
  • Causativo (tema IV) con dobre obxecto
(b) 'asma-tu-hu kala:m-a-n
oír(CAUS PERF)-1SgSux-3sgObx palabras-ACUS-INDEF
= "Fíxeno oír palabras"