1. Coordinación

A coordinación de frases ou cláusulas exprésase mediante partículas coordinativas, wa- "e"(coordinante xeral), fa- e (para a coordinación de eventos que se suceden no tempo), 'aw "ou", etc.

(65) 'ar-rajul-u kari:m-u-n wa- hasan-u-n
DEF-home-NOM xeneroso-NOM-INDEF e bo-NOM-INDEF
"O home é xeneroso e bo"
(66) qa:m-a fa- qa:l-a
levantarse(PERF)-3SG e decir(PERF)-3 SG
"Levantouse e dixo"

2. Cláusulas completivas

As cláusulas completivas desempeñan funcións nominais (suxeito, obxecto, complemento de preposición,...). Adoitan expresarse en modo subxuntivo e son introducidas por algunha conxunción completiva que nominaliza a cláusula. As principais conxuncións que poden nominalizar cláusulas son 'an e ma: "que"

(67) 'u-ri:d-u 'an 'a-zu:r-a-hu
1sg-querer(IMPERF)-INDIC que 1SG-visitar-SUBJ-3SgMasc.Obx
"Quero visitalo"

Tamén se utiliza a partícula presentativa 'anna que rexe un nome en acusativo ou un sufixo persoal, equivalente ao suxeito da cláusula subordinada

(67) yu-jib-u-ni: 'anna-ka kari:m-u-n
3sg-agradar-INDIC-1SgObx que-2SgMasc xeneroso-NOM-INDEF
"Gústame que sexas xeneroso"

3. Subordinación adverbial

Moitas relacións circunstanciais entre cláusulas (causais, temporais, ...) exprésanse mediante a combinación de preposicións e conxuncións completivas: li-anna "porque", lamma: (an) "cando", ’ila 'an "ata que", aínda que a conxunción é a miúdo opcional.

As condicionais reais son introducidas pola conxunción 'in "se" co verbo en aspecto perfectivo ou en modo iusivo. As condicionais irreais márcanse con law "se" e verbo en aspecto perfectivo (modo iusivo na negación), mentres que a cláusula condicionada se marca con la-, tamén co verbo en aspecto perfectivo

(67) 'in tu-krim-ni: 'u-krim-ka
Se (REAL) 2SgSux-honrar(IUS)-1SgObx 1SgSux-honrar(IUS)-2SgMascObx
"Se me honras, honrareite"
(68) law zur-ta-ni: la-zur-tu-ka
Se (IRREAL) visitar(PERF)-2SgMascSux-1SgObx   -visitar(PERF)-1SgSux-2SgMascObx
"Se me visitases (ti), visitaríate (eu)"

As conxuncións condicionais están na base das concesivas wa'in, walaw "aínda que".

4. Cláusulas relativas

Para a estrutura das cláusulas relativas véxase a parte da modificación nominal