A morfoloxía do árabe é fusional desde o punto de vista tipolóxico, cun rico sistema flexivo que se manifesta típicamente en variacións na forma interna das palabra. Máis precisamente o árabe é unha lingua introflexiva, o que quere dicir que moitas palabras non se constrúen concatenando morfemas (como en des-fac-ía-mos) senón modificando a súa base. Como outras linguas semíticas (hebreo, amariña, etc.), a base adoita estar formada por unha serie de tres consoantes (como K_T_B) na que se integra un patrón vocálico (por exemplo _i_a:_ ou _u_u_ ).

Este procedemento pode utilizarse para distinguir o número singular do plural

Singular Plural
kita:b كِتاب "libro"   kutub كُتُب "libros"
rajul رَجُل "home" rija:l رِجَال "homes"

Ou para distinguir aspecto e voz dos verbos. Por exemplo:

Activa Pasiva
Perfectivo katab "escribiu" kutib "foi escrito"
Imperfectivo yaktub "escribía" yuktab "era escrito"

Ou en procesos de derivación verbal ou nominal

activa pasiva
CVCVC katab kutib escribir
CVCCVC kattab kuttib facer escribir
CVVCVC ka:tab ku:tib corresponder
tVCVVCVC taka:tab tuku:tib escribirse
nCVVCVC nka:tab nku:tib subscribir
CtVCVC ktatab ktutib escribir
stVCCVC istaktab ustuktib dictar

Non obstante, además da introflexión, moitos procesos flexivos e derivativos exprésanse mediante afixación. Os nomes poden tomar sufixos de xénero, número e caso,posesión ou sufixos derivativos. Os verbos expresan número e persoa mediante prefixos (no imperfecto) ou sufixos (no perfecto). Moitos procesos derivativos que se expresan primariamente mediante introflexión toman prefixos complementarios ou, máis raramente, sufixos. Os principais elementos afixais do árabe inclúen:

  • Prefixos ou sufixos verbais de suxeito (número, persoa e xénero)
  • Sufixos verbais de obxecto
  • Sufixos nominais posesivos
  • Sufixo de xénero feminino
  • Sufixo de dual e plural (en parte dos nomes)
  • Caso (nominativo -u, acusativo -a, xenitivo -i)
  • sufixo de indeterminación (-n)

Categoría: Morfoloxia