Transliteración AFI Nome Illada Ligada
’ / a: / ā [ʔ]/[a:] ’alif ا ا
b [b] ba:’ ب ببب
t [t] ta:’ ت تتت
th / ṯ [ϑ] tha:’ ث ثثث
j / ğ / ŷ [ʤ] ji:m ج ججج
ḥ / h [ħ] ḥa:’ ح ححح
x / ḫ / j [x] xa:’ خ خخخ
d [d] da:l د ددد
ð / ḏ / dh [ð] ða:l ذ ذذذ
r [r] ra:’ ر ررر
z [z] zayn ز ززز
s [s] si:n س سسس
sh / š [ʃ] shi:n ش ششش
ṣ / s [sˁ] ṣa:d ص صصص
ḍ / d [dˁ] ḍa:d ض ضضض
ṭ / t [tˁ] ṭa:’ ط ططط
ẓ / z [ðˁ] ẓa:’ ظ ظظظ
[ʕ] ‘ain ع ععع
g / ġ / gh [ɣ] gain غ غغغ
f [f] fa:’ ف ففف
q [q] qa:f ق ققق
k [k] ka:f ك ككك
l [l] la:m ل للل
m [m] mi:m م ممم
n [n] nu:n ن ننن
h [h] ha:’ ه ههه
w / u: / ū [w] wa:w و ووو
y / i: / ī [j] ya:’ ي ييي

O árabe escríbese de dereita a esquerda. O alfabeto árabe (alifato) consiste en 28 letras, que representan os 27 fonemas consonánticos e a cantidade das vogais longas. As letras poden ter 4 alógrafos: forma illada, en inicio de palabra, medial e final. No cadro represéntase a forma illada, as formas ligadas final, medial e inicial (algunhas letras só teñen unha forma ligada final, porque non se ligan á seguinte) xunto co nome da letra, a equivalencia co Alfabeto Fonético Internacional e a transliteración habitual .

No sistema de escritura árabe as vogais poden marcarse con diacríticos enriba ou debaixo dos grafemas consonánticos. Existen outros diacríticos con funcións diversas (indicacións de xeminación, consoantes implosivas, indeterminación, ...). Non obstante, o habitual é que a escritura árabe non inclúa diacríticos, salvo en textos que requiren lectura coidada (como os Coránicos) ou en textos para a aprendizaxe, polo que ordinariamente só se escriben as consoantes e as vogais longas.

Diacríticos e outros símbolos
/a/ َ
/u/ ُ
/i/ ِ
cons. implosiva (suku:n) ْ
cons. xeminada (shadda) ّ
oclusión glotal(hamza) ٔ
Nunación (indefinido):
-un ٌ
-an ً
-in ٍ
ta:’ marbu:ṭa (/-at/) ـة ة
Ligadura /la:/ ( ل + ا) لا