A expresión da negación depende de que queiramos negar, pero en xeral utilizarémos as partículas la: لا, lam لم ou ma: ما

A negación do suxeito indeterminado nunha cláusula atributiva-existencial exprésase antepoñendo la: e poñéndoo en caso acusativo

(58) la: rajul-a fi l-bayt-i
NEG home-ACUS en DEF-casa-XEN
"Non hai ningún home en casa"

Nos demais casos, as cláusulas atributivas néganse mediante ma: ou co pseudoverbo laysa "non ser"

(59a) ma: 'anta kari:m-u-n
NEG ti(MASC) xeneroso-NOM-INDEF
"Non es xeneroso"
(59b) las-ta kari:m-a-n
non ser(PERF)-2sgMasc xeneroso-ACUS-INDEF
"Non es xeneroso"

A negación do predicado verbal faise mediante la: ou laysa se o sentido é de presente, prohibición ou desexo e mediante ma: nos demais casos

(60a) la: ta-ktub
NEG 2sgMasc-escribir(IUS)
"Non escribas"
(60b) ma: fa‘al-tu-hu
NEG facer(PERF)-1sg-3sgMascObx
"Non o fixen"

Como resposta ás interrogativas totais, utilizaremos la: para negar e na'am ou i: para responder afirmativamente

(60) -hal 'anta ta:lib-u-n -- la:, 'ana 'usta:ð-u-n -na'am, 'ana ta:lib-u-n
INT ti(MASC) estudante-NOM-INDEF - Non, eu profesor-NOM-MASC - Si, eu estudante-NOM-INDEF
- "Es estudante?" - "Non, son profesor" - "Si, son estudante"

Categoría: Negación