Existen varios procedementos para resaltar un nome ou frase nominal como Tema (aquilo do que se fala)

  • Tema en posición inicial, normalmente en nominativo, seguido de Rema (o que se di acerca do tema) cunha forma pronominal que remite ao Tema
(23)kita:b-u-kaqara' -tu-hu
 libro-NOM-2SgMASCler(PERF)-1Sg-3SgObx
 = "O teu libro, lino"
(24)Fa:timat-ubnu-ha:hasan-u-n
 Fátima-NOMfillo-3SgFembo-NOM-INDEF
 = "O fillo de Fátima é bo"
[lit. : "Fátima, o seu fillo (é) bo"]
(25)sadi:q-i:'ism-u-hu'Ibra:hi:m-u
 amigo-1Sgnome-NOM-3SgIbrahim-NOM
 = "O meu amigo chámase Ibrahim"
[lit. : "o meu amigo, o seu nome (é) Ibrahim"]

[Esta última é a fórmula estándar para dicir como se chama unha persoa]

  • Tema en nominativo introducido por 'amma: "en canto a", seguido de Rema marcado mediante a partícula fa-
(26)'amma:Muhammad-unfa-hasan-u-n
 en canto aMohamed-NOMREMA-bo-NOM-INDEF
 = "En canto a Mohamed, é bo"
  • Tema en acusativo introducido polo presentativo 'inna, e derivados, seguido de Rema opcionalmente marcado pola partícula aseverativa la-
(27)'innar-rajul-ayni(la-)shtaray-a:kita:b-a-n
 TEMADEF-home-AcusDualREMA-comprar(PERF)-3DUlibro-ACUS-INDEF
 = "Efectivamente, os dous homes compraron un libro"