Tempo

Pasado

Non pasado

Futuro

Aspecto

Progresivo

Aoristo

Perfecto

Habitual

Cadro coas principais partículas con significado temporal e/ou aspectual

 TEMPOASPECTO 
kaneutro
(presente)
neutro
(presente)
Non ten tempo nin aspecto inherente, cando non hai adverbios ou partículas
de tempo e aspecto previas toma os significados de presente e aoristo.
ipasado(aoristo) 
keinon pasado  
enon pasado  
te progresivoVai acompañado sempre con i ou con kei para indicar o tempo.
ana progresivoEn correlación con e (e ... ana).
ai habitual