Attach:bordemaori2.png Δ

O māori é unha lingua morfolóxicamente illante, normalmente a cada palabra correspóndelle un morfema.A maioría das súas palabras pertencen a dúas clases:

  1. Partículas, que teñen funcións gramaticais ou modificadoras.
  2. Bases ou lexemas, con contido léxico.

Exemplo:

Itaemairātouinanahinei
PAS.AORchegarDIR3PLPREPonteLOC
'Eles chegaron onte'

Aínda que o māori sexa predominantemente illante tamén pode formar palabras a través de procesos de sufixación, prefixación, reduplicación e composición.

1.Sufixación:

inu-mia pai-nga
beber+PASI bo+NOM
'ser bebido' 'bondade, beneficio'

2.Prefixación:

whaka-tikakai-korerokai-whaka-haere
CAUS+correctoAX+falarAX+CAUS+ir
'correxir''falante'AX+organizar
  'organizador'

3.Redupicación:

As raíces bisílabas teñen dous patróns de reduplicación; pode ser parcial, en que se reduplica a primeira sílaba: pai 'bo' > papai 'bos', ou forma intensiva de 'bo', whero 'vermello' > whewhero 'arrubiado'(atenuación do significado), kimo 'pechar os ollos' > kikimo 'manter os ollos pechados'; e tamén pode ser total, a raíz enteira reduplícase: kimo 'pechar os ollos' > kimokimo 'pechar os ollos con frecuencia', kuru 'llanzar, botar' > kurukuru 'botar, tirar (cousas por todas partes).
As raíces de tres ou máis sílabas teñen varidade de patróns os máis habituais son a repetición das dúas primeiras sílabas ao inicio da palabra: takahi 'pisar' > takatakahi 'pisar varias veces, estragar'; e a reduplicación das dúas últimas sílabas ao final da palabra con alongamento da primeira vogal: haere 'ir' > hāereere 'vagar'.

4.Composición:

whare-nui Rā-rohoi
casa+grande día+lavar
'local de reunión' 'Sábado'

Morfoloxia