O termo modo fai referencia as formas coas que os falantes expresan as accións dos verbos. En finés existen catro modos, e cada un deles coincide cun tipo de expresión da acción verbal no acto de fala.

Estes catro tipos son o indicativo, condicional, imperativo e potencial; e cada un deles márcase cunha desinencia específica (agás o indicativo).

- Indicativo:

é o modo máis frecuente. Carece de desinencia e presenta a acción como tal, sen expresar a actitude do falante respecto a acción. Nas formas de indicativo só aparecen no verbo as desinencias de tempo e de persoa.

Nyt menen kotiin Agora vou a casa
Lapsi leikkii pihalla O neno xoga no patio
Vieraat tulevat illalla Os invitados veñen pola noite
Eilen sain kaksi kirjettä Onte recibín dúas cartas


- Condicional:

márcase coa desinencia -si- e expresa accións suxeitas a condicións, aparecendo normalmente en construcións condicionais coa conxunción jos -se-. Esta desinencia -si- engádese a raíz do verbo, seguida da desinencia de persoa.

Verbo sano-a Verbo anta-a
sano-isi-n diría anta-isi-n daría
sano-isi-t dirías anta-isi-t darías
sano-isi diría anta-isi daría
sano-isi-mme diríamos anta-isi-mme daríamos
sano-isi-tte diríades anta-isi-tte daríades
sano-isi-vat dirían anta-isi-vat darían


Esta desinencia de condicional non produce alternancia consonántica na raíz do verbo, pero as regras de cambios vocálicos seguen actuando na unión desta desiencia coa raíz flexiva.

Infinitivo 1ºPersoa condicional
luke-a ler luk-isi-n
huomat-a observar huoma-isi-n
saa-da obter sa-isi-n
oppi-a aprender opp-isi-n

O condicional tamén pode aparecer en perfecto, o cal se forma a partir do verbo olla (haber, ser) en condicional seguido do participio de perfecto do verbo principal.


ol-isi-n ol-lut tería alegrado
ol-isi-t ol-lut terías alegrado
ol-isi ol-lut tería alegrado
ol-isi-mme olleet teríamos alegrado
ol-isi-tte ol-leet teríades alegrado
ol-isi-vat ol-leet terían alegrado

En canto as formas negativas do condicional, estas fórmanse de maneira regular co verbo auxiliar de negación e o verbo principal coa desinencia de condicional e sen persoas no presente, e no perfecto co verbo auxiliar de negación seguido de olla coa desinencia de condicional e do verbo principal en participio de perfecto-

emme kertoisi non narraríamos
en sö-isi non comería
en ol-isi otta-nut tería collido
eivät ol-isi lähte-neet terían saído


Hai que destacar que este modo úsase normalmente en construción condicionais, como xa dixemos, e en expresións de cortesía:

Olisin iloinen, jos tulisit Alegraríame se viñeras
Joisin mielelläni kahvia Con gusto tomaría café
Kaataisitko lisää teetä? Poderías servir máis té?
Kysyisin, onko teillä Podería preguntarlle se ten vostede ...?


- Imperativo:

é o modo para expresar unha orde, mandato ou exhortación. Para saber máis deste modo ir o apartado do imperativo.

- Potencial:

márcase coa desinencia 'ne' que se engade a raíz do infinitivo, seguido da desinencia de persoa. É un modo pouco frecuente que expresa que a acción do verbo é probable ou posible.

Infinitivo 3ºPersoa potencial
anta-a dar anta-ne-e
löytä-ä atopar löytä-ne-e
luke-a ler luke-ne-e
saa-da obter saa-ne-e
voi-da poder voi-ne-e

Igual que ocorre coa desinencia do participio de perfecto, a desinencia do potencial produce cambios consonánticos :

- Se a raíz do infinitivo remata en consoante l, r ou s, a n- inicial da desinencia cambia por esa consoante.

- Se a raíz do infinitivo remata en t, esta cambia por n.

Infinitivo 3ºPersoa potencial
nous-ta erguerse nous-se-e
tul-la vir tul-le-e
ajatel-la pensar ajatel-le-e
huomat-a observar huoman-ne-e
kohdat-a atoparse kohdan-ne-e
leikat-a cortar leikan-ne-e

O verbo olla (ser, haber) presenta unha forma de modo potencial excepcional, formada a partir da raíz liene- a que se lle engaden as desinencias de persoa.

liene-n
liene-t
liene-e
liene-mme
liene-tte
liene-vät

Este modo pode aparecer tamén en perfecto, Este perfecto potencial constrúese con liene- seguido da desinencia de persoa e o participio de perfecto do verbo principal:

Johtaja lienee käynyt Brasiliassa O director probablemente estivo en Brasil
Hän lienee ollut myös Marokossa El estaría probablemente en Marrocos
Lienemme nähneet tämän elokuvan aikaisemmin Pode que xa viramos antes esta película