O número de `participantes ou actantes cos que se construe un verbo (un actante os verbos intransitivos, dous actantes os verbos transitivos, ...) pode verse aumentado ou diminuido por dous procedementos básicos:

  • coa chamada voz pasiva, que é unha construción impersoal que deixa sen especificar o axente do proceso
  • mediante sufixos derivativos relacionados coa causatividade: Os morfemas verbais causativos engaden un participante, os morfemas anticausativos ou reflexivos reducen en un o número de participantes distintos.