1: primeira persoa

2: segunda persoa

3: terceira persoa

A

A : axente

ABS: absolutivo

ADX: adxectivo

ANTIP: antipasiva

C

CAUS: causativo

CLF: clasificador

COMPL: completivo

D

DEM: demostrativo

E

ENF: enfatizador

ERG: ergativo

F

FOC: foco

I

INCOMP: incompletivo

INDF: indefinido

INT: interrogativo

INTR: Intransitivo

IPFV: imperfectivo

IRR: irreal

N

NEG: negación

NÚC: núcleo

NUM: numeral

M

MOD: modificador

O

O: obxecto

OBL: oblicuo

ORD: ordinal

P

P: actante máis paciente dun verbo transitivo

PART: partícula

PL / p: plural

POS: posesivo

PREP: preposición

PROG: progresivo

PRON: pronome

PSV: pasivo

R

REL: relativo / relator

S

S: actante único dun verbo transitivo

SG / s: singular

SPRL: superlativo

SUF: sufixo

SUPL: suplemento

T

TR: transitivo

V

V: verbo