Os nomes do kiché poden ser, desde o punto de vista morfolóxico, simples, derivados ou compostos. As categorías gramaticais que se expresan na morfoloxía nominal son a posesión, mediante prefixos persoais da serie A, e o número mediante o sufixo pluralizador -ab' / -ib' que só se utiliza para pluralizar nomes referidos a persoas. O resto dos nomes pode pluralizarse opcionalmente mediante a particula taq

Exemplos de plurais:

ixoq >ixoq-ib'
raíz >muller-PL
muller >mulleres
ak'al >ak'al-ab
raíz >neno-PL
neno >nenos

A frase nominal

Na frase nominal, o nome pode ir precedido de determinadores, numerais, clasificadores, partículas varias e adxectivos modificadores, e pode ir seguido de modificadores nominais posesivos ou de cláusulas relativas

rika'ib'saqak'
DEMdousbrancopolo
DETNUMADXNÚC
= Os dous polos brancos